Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2, khoản 2 điều 4, điểm D khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018. Mời bạn đọc tham khảo nội dung nguyên văn Thông tư 05/2018 Bộ giáo dục.

Xem online Thông tư
Tải về

Từ khóa nội dung: Thông tư 05 BGD, Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT.