Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học Module TH 15

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

MODULE TH 15

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC

Mục tiêu của module TH 15:

  1. Trình bày được khái niệm và dấu hiệu đặc trưng của dạy học tích cực.
  2. Nêu được bản chất, quy trình thực hiện và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học.
  3. Có kĩ năng vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào các môn học ở tiểu học.
Xem Module TH 15 online
Tải về

Tài liệu học sinh – sinh viên

Từ khóa nội dung: tlbdtx tiểu học, bồi dưỡng thường xuyên tiểu học, module th 15.