Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ 08/2018/TT-BGDĐT
Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các các sơ sở giáo dục đại học công lập

Thực hiện Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Để đáp ứng nhu cầu về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngày 12/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư số 08).

Việc ban hành Thông tư số 08 mục đích giúp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm công lập tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và các trường cao đẳng sư phạm; đồng thời góp phần hoàn thiện các chính sách nền tảng cho đội ngũ nhà giáo, tạo khung pháp lý để nâng hạng cho giảng viên phù hợp với thực tiễn ở các cơ sở đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như việc thực hiện chính sách cho ngũ nhà giáo.

 Xem online Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT
 Tải về
 

Từ khóa nội dung: Thông tư 08/2018/tt-bgdđt, tt 8/2018.