Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dùng cho cá nhân, hộ gia đình muốn thay đổi mục đích sử dụng đất. Mẫu được ban hành theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem online mẫu đơn
Tải mẫu đơn

Từ khóa nội dung: chuyển mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, qsdđ.