Phiếu thông tin cán bộ quản lý giáo viên nhân viên

PHIẾU THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

Phiếu thông tin cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động kê khai, bổ sung thông tin cơ bản, vị trí làm việc, tiêu chuẩn chức danh, lương và phụ cấp….Mời các bạn tham khảo.

Xem online phiếu thông tin
Tải về

Từ khóa nội dung: giáo dục, viên chức, giáo viên.