Mẫu gợi ý nhận xét nhanh theo thông tư 22 các môn

MẪU GỢI Ý NHẬN XÉT NHANH THEO THÔNG TƯ 22

Mẫu gợi ý nhận xét nhanh theo thông tư 22 là cơ sở giúp giáo viên có tài liệu tham khảo trong việc đánh giá học sinh. Các môn học gồm: Môn toán, Tiếng Việt, Đạo Đức, Khoa Học, Lịch sử, Mĩ thuật, Kỹ thuật, Năng lực, Phẩm chất. Các bạn có thể tải file excel bên dưới gồm tất cả các môn nhé!

Đánh giá Môn Toán

STT Nội dung nhận xét
1 Tt1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 Tt10 Cần tự giác học tập
3 Tt11 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến
4 Tt12 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến
5 Tt13 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
6 Tt14 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được gia
7 Tt15 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
8 Tt16 Chưa thuộc bảng cửu chương
9 Tt17 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
10 Tt18 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
11 Tt19 Có cố gắng trong học tập
12 Tt2 Biết giúp bạn học tập
13 Tt20 Có tiến bộ trong học tập
14 Tt21 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
15 Tt22 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
16 Tt23 Hoàn thành công việc được giao
17 Tt24 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
18 Tt25 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
19 Tt26 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
20 Tt27 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
21 Tt28 Tiếp thu bài chậm
22 Tt29 Tiếp thu bài nhanh
23 Tt3 Biết hợp tác với bạn
24 Tt30 Tính toán còn chậm
25 Tt31 Tính toàn còn nhầm lẫn
26 Tt32 Tính toán còn sai sót
27 Tt33 Tính toán nhanh, chính xác
28 Tt34 Tự giác học tập
29 Tt35 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
30 Tt36 Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý
31 Tt37 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
32 Tt4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khắn trong học tập
33 Tt5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
34 Tt6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
35 Tt7 Cần tích cực chủ động trong học tập
36 Tt8 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
37 Tt9 Cần tích cực tự học

 Đánh giá môn Tiếng Việt

STT Nội dung nhận xét
1 TV1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 TV10 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
3 TV11 Cần tích cực tự học
4 TV12 Cần tự giác học tập
5 TV13 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến
6 TV14 Chữ viết chưa cẩn thận
7 TV15 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến
8 TV16 Chưa chú ý nghe giảng trong giờ học
9 TV17 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
10 TV18 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được gia
11 TV19 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
12 TV2 Biết giúp bạn học tập
13 TV20 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
14 TV21 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
15 TV22 Có cố gắng trong học tập
16 TV23 Có tiến bộ trong học tập
17 TV24 Đọc to, rõ ràng
18 TV25 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
19 TV26 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
20 TV27 Hoàn thành công việc được giao
21 TV28 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
22 TV29 Kỹ năng phát âm tương đối tốt
23 TV3 Biết hợp tác với bạn
24 TV30 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
25 TV31 Nghe hiểu được các cụm từ liên quan đến chủ điểm
26 TV32 Nhớ từ, vận dụng tốt
27 TV33 Nói và viết được từ và cụm từ quen thuộc
28 TV34 Phát âm tương đối tốt
29 TV35 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
30 TV36 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
31 TV37 Tiếp thu bài chậm
32 TV38 Tiếp thu bài nhanh
33 TV39 Trình bày bài còn ẩu, sai nhiều lỗi chính tả
34 TV4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khắn trong học tập
35 TV40 Tự giác học tập
36 TV41 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
37 TV42 Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý
38 TV43 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
39 TV44 Viết chữ đẹp
40 TV45 Viết và nói được từ và cụm từ  về trường lớp, sở thích cá nhân
41 TV46 Viết văn sáng tạo
42 TV5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
43 TV6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
44 TV7 Cần rèn đọc nhiều hơn
45 TV8 Cần rèn phát âm nhiều hơn
46 TV9 Cần tích cực chủ động trong học tập

Đánh giá môn Đạo Đức

STT Nội dung nhận xét
1 DD1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 DD10 Cần tự giác học tập
3 DD11 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
4 DD12 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
5 DD13 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
6 DD14 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được gia
7 DD15 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
8 DD16 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
9 DD17 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
10 DD18 Có cố gắng trong học tập
11 DD19 Có tiến bộ trong học tập
12 DD2 Biết giúp bạn học tập
13 DD20 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
14 DD21 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
15 DD22 Hoàn thành công việc được giao
16 DD23 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
17 DD24 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
18 DD25 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
19 DD26 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
20 DD27 Tiếp thu bài chậm
21 DD28 Tiếp thu bài nhanh
22 DD29 Tự giác học tập
23 DD3 Biết hợp tác với bạ
24 DD30 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
25 DD31 Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý
26 DD32 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
27 DD4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khắn trong học tập
28 DD5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
29 DD6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
30 DD7 Cần tích cực chủ động trong học tập
31 DD8 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
32 DD9 Cần tích cực tự học

Đánh giá môn Khoa Học

STT Nội dung nhận xét
1 KH1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 KH10 Cần tự giác học tập
3 KH11 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
4 KH12 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
5 KH13 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
6 KH14 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được gia
7 KH15 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
8 KH16 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
9 KH17 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
10 KH18 Có cố gắng trong học tập
11 KH19 Có tiến bộ trong học tập
12 KH2 Biết giúp bạn học tập
13 KH20 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
14 KH21 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
15 KH22 Hoàn thành công việc được giao
16 KH23 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
17 KH24 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
18 KH25 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
19 KH26 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
20 KH27 Tiếp thu bài chậm
21 KH28 Tiếp thu bài nhanh
22 KH29 Tự giác học tập
23 KH3 Biết hợp tác với bạ
24 KH30 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
25 KH31 Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý
26 KH32 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
27 KH4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khắn trong học tập
28 KH5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
29 KH6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
30 KH7 Cần tích cực chủ động trong học tập
31 KH8 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
32 KH9 Cần tích cực tự học

Đánh giá môn Lịch Sử

STT Nội dung nhận xét
1 LSDL1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 LSDL10 Cần tự giác học tập
3 LSDL11 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
4 LSDL12 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
5 LSDL13 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
6 LSDL14 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được gia
7 LSDL15 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
8 LSDL16 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
9 LSDL17 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
10 LSDL18 Có cố gắng trong học tập
11 LSDL19 Có tiến bộ trong học tập
12 LSDL2 Biết giúp bạn học tập
13 LSDL20 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
14 LSDL21 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
15 LSDL22 Hoàn thành công việc được giao
16 LSDL23 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
17 LSDL24 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
18 LSDL25 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
19 LSDL26 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
20 LSDL27 Tiếp thu bài chậm
21 LSDL28 Tiếp thu bài nhanh
22 LSDL29 Tự giác học tập
23 LSDL3 Biết hợp tác với bạ
24 LSDL30 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
25 LSDL31 Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý
26 LSDL32 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
27 LSDL4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khắn trong học tập
28 LSDL5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
29 LSDL6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
30 LSDL7 Cần tích cực chủ động trong học tập
31 LSDL8 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
32 LSDL9 Cần tích cực tự học

Đánh giá môn Mĩ Thuật

STT Nội dung nhận xét
1 MT1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 MT10 Cần tự giác học tập
3 MT11 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
4 MT12 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
5 MT13 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
6 MT14 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được gia
7 MT15 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
8 MT16 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
9 MT17 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
10 MT18 Có cố gắng trong học tập
11 MT19 Có tiến bộ trong học tập
12 MT2 Biết giúp bạn học tập
13 MT20 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
14 MT21 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
15 MT22 Hoàn thành công việc được giao
16 MT23 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
17 MT24 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
18 MT25 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
19 MT26 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
20 MT27 Tiếp thu bài chậm
21 MT28 Tiếp thu bài nhanh
22 MT29 Tự giác học tập
23 MT3 Biết hợp tác với bạ
24 MT30 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
25 MT31 Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý
26 MT32 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
27 MT4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khắn trong học tập
28 MT5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
29 MT6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
30 MT7 Cần tích cực chủ động trong học tập
31 MT8 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
32 MT9 Cần tích cực tự học

Đánh giá môn Kĩ Thuật

STT Nội dung nhận xét
1 Kt1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 Kt10 Cần tự giác học tập
3 Kt11 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
4 Kt12 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiế
5 Kt13 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
6 Kt14 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được gia
7 Kt15 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
8 Kt16 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
9 Kt17 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
10 Kt18 Có cố gắng trong học tập
11 Kt19 Có tiến bộ trong học tập
12 Kt2 Biết giúp bạn học tập
13 Kt20 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
14 Kt21 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
15 Kt22 Hoàn thành công việc được giao
16 Kt23 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
17 Kt24 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
18 Kt25 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
19 Kt26 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
20 Kt27 Tiếp thu bài chậm
21 Kt28 Tiếp thu bài nhanh
22 Kt29 Tự giác học tập
23 Kt3 Biết hợp tác với bạ
24 Kt30 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
25 Kt31 Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý
26 Kt32 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
27 Kt4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khắn trong học tập
28 Kt5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
29 Kt6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
30 Kt7 Cần tích cực chủ động trong học tập
31 Kt8 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
32 Kt9 Cần tích cực tự học

Đánh giá Năng Lực

STT Nội dung nhận xét
1 cc1 Biết ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ
2 cc10 Chưa mạnh dạn trong giao tiếp
3 cc11 Chưa tích cực tham gia lao động
4 cc12 Có ý thức giữ vệ sinh chung
5 cc13 Cởi mở, thân thiện
6 cc14 Dễ làm quen và kết bạn
7 cc15 Đi học đều, đúng giờ
8 cc16 Đoàn kết với bạn bè
9 cc17 Hòa thuận với bạn bè
10 cc18 Kính trọng thầy cô
11 cc19 Mạnh dạn trong giao tiếp
12 cc2 Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè
13 cc20 Ngoan, lễ phép, trung thực
14 cc21 Ngoan, thật thà, lẽ phép
15 cc22 Quan tâm, yêu thương gia đình và người thân
16 cc23 Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
17 cc24 Tính tập trung, kỉ luật chưa cao
18 cc25 Tôn trọng tình bạn
19 cc26 Tự phục vụ, tự quản tốt
20 cc27 Yêu gia đình và người thân
21 cc28 Yêu quý thầy cô và bạn bè
22 cc29 Yêu thương bạn bè
23 cc3 Biết tham gia việc lớp, việc trường
24 cc30 Yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè
25 cc4 Cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ
26 cc5 Cần chấp hành nội quy lớp học
27 cc6 Cần mạnh dạn chia sẻ trước lớp
28 cc7 Cần tích cực chủ động trong học tập
29 cc8 Chăm học, chăm làm
30 cc9 Chưa chấp hành tốt nội quy của trường, lớp

Đánh giá Phẩm Chất

STT Nội dung nhận xét
1 shl1 Biết ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ
2 shl10 Chưa mạnh dạn trong giao tiếp
3 shl11 Chưa tích cực tham gia lao động
4 shl12 Có ý thức giữ vệ sinh chung
5 shl13 Cởi mở, thân thiện
6 shl14 Dễ làm quen và kết bạn
7 shl15 Đi học đều, đúng giờ
8 shl16 Đoàn kết với bạn bè
9 shl17 Hòa thuận với bạn bè
10 shl18 Kính trọng thầy cô
11 shl19 Mạnh dạn trong giao tiếp
12 shl2 Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè
13 shl20 Ngoan, lễ phép, trung thực
14 shl21 Ngoan, thật thà, lẽ phép
15 shl22 Quan tâm, yêu thương gia đình và người thân
16 shl23 Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
17 shl24 Tính tập trung, kỉ luật chưa cao
18 shl25 Tôn trọng tình bạn
19 shl26 Tự phục vụ, tự quản tốt
20 shl27 Yêu gia đình và người thân
21 shl28 Yêu quý thầy cô và bạn bè
22 shl29 Yêu thương bạn bè
23 shl3 Biết tham gia việc lớp, việc trường
24 shl30 Yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè
25 shl4 Cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ
26 shl5 Cần chấp hành nội quy lớp học
27 shl6 Cần mạnh dạn chia sẻ trước lớp
28 shl7 Cần tích cực chủ động trong học tập
29 shl8 Chăm học, chăm làm
30 shl9 Chưa chấp hành tốt nội quy của trường, lớp