Vlookup hàm tìm tra cứu tham chiếu theo hàng

SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP NHƯ THẾ NÀO?

Vlookup là gì?

VLOOKUP là hàm tra cứu và tham chiếu khi bạn cần tìm một nội dung trong bảng dữ liệu hay dãy ô theo hàng ngang. Ví dụ bạn cần tra cứu giá của một sản phẩm theo mã sản phẩm.

Cấu trúc hàm Vlookup

Hàm có cấu trúc:

=VLOOKUP(Giá trị bạn muốn tra cứu, dải ô mà bạn muốn tìm giá trị, số cột trong dải ô chứa giá trị trả về, Kết quả khớp Chính xác hoặc Kết quả khớp Tương đối – được biểu thị là 0/FALSE hoặc 1/TRUE).

Như vậy hàm có 4 đối số như trên.

Các bài thực hành excel khác:

 

Xem video hướng dẫn