Sơ yếu lÍ lịch học sinh tiểu học

SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH

Họ và tên: ………………………………………………… …………………  Nam/Nữ:……………………………………….

Ngày sinh:………………………………….. Nơi sinh:…………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………….. Tôn giáo:………………………………. ……………………………………….

Thành phần gia đình:………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên cha:………………………………………… Tuổi:………….. Nghề nghiệp:……………………………………….

Họ tên mẹ: ………………………………………… Tuổi: ………….. Nghề nghiệp:……………………………………….

Họ tên người đỡ đầu: ……………………………………… Tuổi: ……… Nghề nghiệp:……………………………..

Địa chỉ thường trú (tạm trú):……………………….. ………………………………. ……………………………………….

Số điện thoại bàn: ……………………………………… ………………….. Di động:……………………………………….

Nguồn thu nhập của cha, mẹ: ……………………… ………………  đồng/tháng

            Sở thích:

– Màu sắc: ……………………………………………………. Ăn uống:……………………………………….

– Thể thao: …………………………………………………… Âm nhạc:……………………………………….

– Giải trí: ……………………………………………………. Thói quen:……………………………………….

 

Chiếu cao Cân nặng Cận thị Thiểu năng trí tuệ Khuyết tật gì GĐ nghèo
 

 

         

Hoàn cảnh gia đình: …………………………………………………………………….