Thứ Bảy, 23 / 03 / 2019
Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Sơ yếu lÍ lịch học sinh tiểu học

Sơ yếu lÍ lịch học sinh tiểu học

SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH

Họ và tên: ………………………………………………… …………………  Nam/Nữ:……………………………………….

Ngày sinh:………………………………….. Nơi sinh:…………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………….. Tôn giáo:………………………………. ……………………………………….

Thành phần gia đình:………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên cha:………………………………………… Tuổi:………….. Nghề nghiệp:……………………………………….

Họ tên mẹ: ………………………………………… Tuổi: ………….. Nghề nghiệp:……………………………………….

Họ tên người đỡ đầu: ……………………………………… Tuổi: ……… Nghề nghiệp:……………………………..

Địa chỉ thường trú (tạm trú):……………………….. ………………………………. ……………………………………….

Số điện thoại bàn: ……………………………………… ………………….. Di động:……………………………………….

Nguồn thu nhập của cha, mẹ: ……………………… ………………  đồng/tháng

            Sở thích:

– Màu sắc: ……………………………………………………. Ăn uống:……………………………………….

– Thể thao: …………………………………………………… Âm nhạc:……………………………………….

– Giải trí: ……………………………………………………. Thói quen:……………………………………….

 

Chiếu cao Cân nặng Cận thị Thiểu năng trí tuệ Khuyết tật gì GĐ nghèo
 

 

         

Hoàn cảnh gia đình: …………………………………………………………………….

Tải mẫu sơ yếu lí lịch (file word)Bài ngẫu nhiên

Mẫu đơn xin cấp chính sách nội trú

Mẫu đơn xin cấp chính sách nội trú là biểu mẫu đơn đề nghị cấp …