Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 26

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 26

“Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học”

Trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 26 này cần nắm một số nội dung chính như sau:

Tổng quan:

Yêu cầu nắm vững tri thức là 1 trong những yêu cầu cơ bản nhất của việc dạy học. Điều này đảm bảo cho hệ thống tri thức môn học được xây dựng để khi người học nắm vững tri thức sẽ từng bước phát triển trí tuệ nội dung và phát triển tư duy nói riêng.

Việc thực hiện yêu cầu nắm vững tri thức môn học đòi hỏi người dạy và người học phải biết đánh giá và tự đánh giá. Đánh giá đúng sẽ khẳng định giá trị chân thực của đối tượng được đánh giá theo những chuẩn khách quan có ý nghĩa đối với con người và xã hội thừa nhận.

Hiện nay, đánh giá tri thức học sinh tiểu học ở Việt Nam sử dụng hai hình thức chủ yếu: tự luận và trắc nghiệm. Trong module này, chúng tôi cung cấp cho giáo viên tiểu học các nội dung tổng quan về các hình thức đánh giá, kĩ thuật và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm để từ đó giáo viên có thể thực hành và sử dụng hiệu quả trong quá trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.

Mục tiêu:

  • Hiểu được đặc điểm của các hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.
  • Vận dụng được những kĩ thuật và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm để thực hành sử dụng.
Xem module TH 26 online
Tải tài liệu

Từ khóa nội dung: tlbdtxth, boi duong thuong xuyen tieu hoc, module th 26.