Giáo án toán lớp 7 môn hình học

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 7 MÔN HÌNH HỌC

Giaoan.link xin chia sẻ cùng các bạn tập giáo án toán lớp 7 môn hình học,  cột. Mời bạn tham khảo online và tải về dạng file word.

Đại số lớp 7

Xem online
Tải về
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.§1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNHI. Mục tiêu:
-HS hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh; nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
-HS có kĩ năng: vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước; nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình; bước đầu tập suy luận.
II. Phương pháp:
-Phát triển tư duy suy luận cho HS.
-Đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm.
III. Tiến trình dạy học:
1. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng
Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh (15 phút)
GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy và xy cắt nhau tại O. GV viết kí hiệu góc và giới thiệu 1,3 là hai góc đối đỉnh. GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh của hai góc.
->GV yêu cầu HS rút ra định nghĩa.
GV hỏi: 1 và 4 có đối đỉnh không? Vì sao?
Củng cố: GV yêu cầu HS làm bài 1 và 2 SGK/82:
1)

a) và là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Oy.
b) và là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy.
GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.

-HS phát biểu định nghĩa.

-HS giải thích như định nghĩa.

2)
a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.
b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.
I) Thế nào là hai góc đối đỉnh:
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hình 1
Hoạt đông 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh.
GV yêu cầu HS làn ?3: xem hình 1.
a) Hãy đo 1, 3. So sánh hai góc đó.
b) Hãy đo 2, 4. So sánh hai góc đó.
c) Dự đoán kết quả rút ra từ câu a, b. GV cho HS hoạt động nhóm trong 5 và gọi đại diện nhóm trình bày. GV khen thưởng nhóm nào xuất sắc nhất.
-GV cho HS nhình hình thể để chứng minh tính chất trên (HS KG) -> tập suy luận.
GV: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh không?

a) 1 = 3 = 32o
b) 2 = 4 = 148o
c) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

HS: chưa chắc đã đối đỉnh. II) Tính chất của hai góc đối đỉnh:
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.