Giáo án toán lớp 7 Đại số 7

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 7 – 3 CỘT

ĐẠI SỐ 7

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc giáo án toán lớp 7 môn đại số 7. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy. Sau đây là bản xem online, tải về file word.

Xem giáo án lớp 7 các môn khác

 

Xem giáo án online
Tải về
Chương I : S hữu t – S thc
Tit 1: Tp hỵp Q các s hữu tA. Mơc tiêu:
+HS hiĨu đưỵc khái niƯm s hữu t, cách biĨu diƠn sỗ hữu t trên trơc s và so sánh các s hữu t. Bước đầu nhn bit đưỵc mi quan hƯ giữa các tp hỵp s : N Z Q.
+HS bit biĨu diƠn s hữu t trên trơc s, bit so sánh hai s hữu t.
B. Chun bị cđa giáo viên và hc sinh:
– GV:
+Bảng phơ (hoỈc đèn chiu, giy trong) ghi sơ đ quan hƯ giữa 3 tp hỵp s : N, Z, Q và các bài tp.
+Thước thẳng c chia khoảng, phn màu
-HS:
+Ôn tp các kin thc: Phân s bằng nhau, tính cht cơ bản cđa phân s, qui đng mu s các phân s, so sánh s nguyên, so sánh phân s, biĨu diƠn s nguyên trên trơc s.
+Giy trong, bĩt dạ, thước thẳng c chia khoảng.
C. Tỉ chc các hoạt đng dạy hc: