Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đảng viên năm 2018

Năm 2018, việc đánh giá xếp loại, đánh giá đảng viên cuối năm có nhiều điểm mới so với các năm trước. Bảng đánh giá có các tiêu chí cụ thể được liệt kê ra, theo mẫu Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2018. Mức độ thực hiện chia làm: xuất sắc, tốt, trung bình kém.
Để biết cách đánh giá cũng như các mức độ hoàn thành, bạn xem hướng dẫn số 16-HD/BTCTW .

Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

– Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: …

– Họ và tên đảng viên …Sinh hoạt tại chi bộ…

– Chức vụ công tác:

+ Đảng: …

+ Chính quyền, chuyên môn: …

+ Đoàn thể: …

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[5]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

1

Tư tưởng chính trị

2

Đạo đức, lối sống

3

Ý thức tổ chức kỷ luật 

4

Tác phong, lề lối làm việc

5

Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

II

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn  theo quy định …

2

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiêm vụ được giao trong năm (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể)…

III

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

IV

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

V

Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

VI

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

Nhận xét chung: …

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …….

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)