Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 được xuất bản bởi nhà xuất bản học sư phạm . Quyển sách gồm 10 chuyên đề:

  1. Lý luận về Nhà nước và hành chính nhà nước.
  2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo
  3. Quản lí giáo dục và chính sách giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học
  5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học
  6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học  hạng 3
  7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học
  8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng ở trường tiểu học
  9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học
  10. Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học.