Đơn đăng ký sử dụng đất mẫu số 1 theo thông tư 30/2014 ngày 2/6/2014

Mẫu số 01- Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           …, ngày….. tháng …..năm ….

 

ĐƠN [1]….

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân [2] ……………….

  1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất [3] ………………………………………………………………………………………………………………..
  1. 2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………
  2. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………..………………………………
  3. Địa điểm khu đất:………………………………………………………………………………………..
  4. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………
  5. Để sử dụng vào mục đích: [4]………………………………………………………………………….
  6. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………………..
  7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

                                                             Người làm đơn

                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

 

[1] Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

[2] Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

[3] Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

[4] Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư