Hướng dẫn thực hiện Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non. Mời các bạn tham khảo online hoặc tải theo link bên dưới.


Xem tài liệu online

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5568/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT). Để việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, thiết thực, tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 1. Công tác chỉ đạo thực hiện Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT, sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc; tăng cường công tác truyền thông, phổ biến nội dung Thông tư để các đơn vị, cá nhân có liên quan nắm vững và thực hiện đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm tra, tổng hợp kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non. 2. Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non 2.1. Thực hiện chu kỳ đánh giá trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá và thực hiện đánh giá hiệu trưởng mỗi năm một lần vào cuối năm học theo đầy đủ quy trình quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Quy định chuẩn hiệu trưởng). 2.2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hiệu trưởng cần chủ động tập hợp minh chứng từ đầu năm học và có thể tham khảo ví dụ minh chứng tại Phụ lục I kèm theo công văn này. 2.3. Việc thực hiện quy trình đánh giá theo Điều 10 của Quy định chuẩn hiệu trưởng, hiệu trưởng có thể tham khảo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo công văn này.