Hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Có các mẫu đánh giá trong phần phụ lục. Mời các bạn tham khảo.


Xem tài liệu online