Quy định chuẩn chuyên môn giáo dục nghề nghiệp sơ cấp trung cấp cao đẳng

Chuẩn chuyên môn giáo dục nghề nghiệp là những quy định cơ bản về năng lực nghề nghiệp mà giáo viên cần đáp ứng được theo từng cấp bậc giảng dạy. Sau đây, Quy định chuẩn chuyên môn giáo dục nghề nghiệp sơ cấp trung cấp cao đẳng. Mời bạn tham khảo.

| |

XEM QUY ĐỊNH ONLINE


QUY ĐỊNH CHUẨN CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp 1. Tiêu chí 1 về năng lực chuyên môn Điều 3. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn 1. Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy để dạy trình độ sơ cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên. 2. Nắm vững kiến thức của mô-đun được phân công giảng dạy. 3. Có kiến thức về các mô-đun liên quan trong nghề. 4. Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề được phân công giảng dạy. 5. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề quy định trong chương trình mô-đun được phân công giảng dạy. 6. Biết tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ của nghề được phân công giảng dạy. Điều 4. Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ 1. Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. 2. Đọc và hiểu một số thuật ngữ chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy. Điều 5. Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học 1. Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên. 2. Sử dụng được phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng. 2. Tiêu chí 2 về năng lực sư phạm Điều 6. Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy 1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên. 2. Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 6 tháng.