Sử dụng hàm weekday excel

Trong bài hướng dẫn này, giaoan.link sẽ cùng bạn thực hiện hàm weekday và một số lưu ý khi sử dụng hàm này.

Định nghĩa:  Hàm weekday trả về thứ trong tuần tương ứng với một ngày trong tháng. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên, từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

Cú pháp hàm: Weekday(serial_number,[return_type])

  • serial_number: là đối số bắt buộc, có thể nhập vào cell, hoặc từ công thức hàm khác.
  • return_type: đây là một tùy chọn, là một số xác định kiểu giá trị trả về.

Return_type

Số được trả về

1 hoặc bỏ qua

Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy). Hoạt động giống với các phiên bản Microsoft Excel trước đây.

2

Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).

3

Là các số từ 0 (thứ hai) đến 6 (chủ nhật).

11

Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).

12

Là các số từ 1 (thứ ba) đến 7 (thứ hai).

13

Là các số từ 1 (thứ tư) đến 7 (thứ ba).

14

Là các số từ 1 (thứ năm) đến 7 (thứ tư).

15

Là các số từ 1 (thứ sáu) đến 7 (thứ năm).

16

Là các số từ 1 (thứ bảy) đến 7 (thứ sáu).

17

Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

Xem video thực hành: