Ẩn dòng trên excel bằng VB Hidden rows excel

Trong bài này chúng ta cùng nhau thực hiện Ẩn dòng trên excel bằng VB Hidden rows excel. Có 3 nút ấn được viết bằng Visual Basic (VB): ẩn dòng theo điều kiện, hiện tất cả các dòng, ẩn tất cả các dòng trong excel. Mời các bạn xem video sau để thực hiện chi tiết.