Ẩn dòng trên excel bằng VB Hidden rows excel

Trong bài này chúng ta cùng nhau thực hiện Ẩn dòng trên excel bằng VB Hidden rows excel. Có 3 nút ấn được viết bằng Visual Basic (VB): ẩn dòng theo điều kiện, hiện tất cả các dòng, ẩn tất cả các dòng trong excel. Mời các bạn xem video sau để thực hiện chi tiết.

Code VBA trong video:

Private Sub CommandButton1_Click()
For i = 2 To 5
If Worksheets ("vidu") .Cells (1, 1).Value = "x" Then Worksheets("vidu").Rows (1). Hidden = True
End If

Next

End Sub
----------------------------------

Private Sub CommandButton2_Click()

For 1 = 2 To 5

Worksheets("vidu").Rows (1).Hidden = False

Next

End Sub
--------------------------------

Private Sub CommandButton3_Click()

For 1 = 2 To 5

Worksheets ("vidu").Rows (1).Hidden = truel

Next

End Sub

Video thực hiện: