Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn nội dung Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theoThông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”


XEM THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT ONLINE