Pic16f877A hiệu ứng LedBlinking với hàm Switch đơn giản

Trong bài viết về lập trình vi điều khiển Pic bằng Mikroc này sẽ thực hiện một hiệu ứng nhấp nháy led đơn giản với hàm Switch trong trình biên dịch Mikroc. Project mang tên “Pic16f877A hiệu ứng LedBlinking với hàm Switch đơn giản”.

Dưới đây là code viết trong trình biên dịch Mikroc Pro for Pic:

/*
 * Project name:
      Su dung ham switch
 * Copyright:
      (c) dientudieukhien, 2015
 * Description:
      Project su dung portb dieu khien cac den led, su dung ham switch tao hieu ung ledblinking
 * Configuration:
      Microcontroller: Pic16F877A
      Device: Proteus diagram.
      Oscillator: HS, 08.000 MHz
      Compiler: mikroC Pro for Pic ver 6.0.0
 * Website: http://piccanban.com
 */
int i;
void main() {
INTCON=0X00;
trisb=0x00;
portb=0xff;
delay_ms(500);
portb=0x00;
for(i=0;i<=20;i++){
          switch(portb){
                 case 0x00: portb=0xff;
                 delay_ms(100);
                 break;
                 case 0xff: portb=0x00;
                 delay_ms(500);
                 }
          }
portb=0b01010101;
while(1){
     portb=~portb;
     delay_ms(500);
     }
}