Mẹo và Thủ thuật Excel | Drop-Down List | AutoFit Column Width | Transpose

Tiếp theo trong seri Mẹo và Thủ thuật Excel, hôm nay chia sẻ tiếp đến các bạn 3 thủ thuật nhỏ gồm: Drop-Down List, AutoFit Column Width , Transpose.

Xem thêm Mẹo và thủ thuật excel | Quick Analysis tool | Filter

3- Drop-Down List

Sử dụng chức năng này để chọn các giá trị sẵn có trong một bản giá trị. Để sử dụng chức năng này ở cell nào, bạn để vị trí chổ đó vào tab “Data”, tiếp theo là “Data Invidation”. Một menu ngữ cảnh hiện ra, bạn chọn mục “Allow” là “List”. Chổ trường Source, bạn chọn các dòng giá trị, OK.

4- AutoFit Column Width

Chức năng này dùng để làm vừa khít độ rộng cột với nội dung trong cột. Để sử dụng chức năng này, bạn để ngay dòng kẻ cột và double click.

5- Transpose

Chức năng này dùng để chuyển đổi cột thành dòng, dòng thành cột. Bạn Copy mảng dữ liệu, di chuyển đến vị trí mới. Bạn click chuột phải chọn “Paste Special”, một menu ngữ cảnh hiện ra. Bạn check vào mục “Transpose”, chọn Ok.

Xem video thực hiện