Hàm NETWORKDAYS trên excel đếm ngày làm, trừ ra những ngày nghỉ lễ

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Cách sử dụng Hàm NETWORKDAYS trên excel đếm ngày làm, trừ ra những ngày nghỉ lễ.

Cấu trúc hàm: NETWORKDAYS(Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, [những ngày nghỉ])

Lưu ý: Hàm Networkdays sẽ mạc định trừ ra các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tháng.

  A B C
1 Ngày bắt đầu: 03/8/2021 Ngày ngỉ lễ
2 Ngày kết thúc 12/8/2021 4/8/2021
3     7/8/2021
4      
       

Công thức tính ngày làm, không nghỉ lễ: = NETWORKDAYS(B2,B3)

Công thức tính ngày làm, có các ngày nghỉ lễ: = NETWORKDAYS(B2,B3,C2:C3)

Mời các bạn xem video hướng dẫn: