Tin học lớp 5 Logo rùa Vẽ và tô màu hình tròn, hình thoi, hình vuông

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Tin học lớp 5 Logo rùa Vẽ và tô màu hình tròn, hình thoi, hình vuông. Bạn xem hình sau và vẽ tô màu trên logo rùa nhé.

1- Vẽ và tô màu hình tròn

SETPENCOLOR 4  – Màu đường viền hình tròn

SETPENSIZE [1 5] –Độ dày (đậm) đường viền hình tròn

SETFLOODCOLOR 6 – Đặt màu nền cho hình tròn

CIRCLE 100  – Vẽ đường tròn bán kính 100

FILL   – Đổ màu nền hình tròn

HT – Ẩn chú rùa

2- Vẽ và tô màu hình vuông

PD – Đặt cây viết xuống

SETPENCOLOR 10  – Màu đường viền hình vuông

SETPENSIZE [1 5] –Độ dày (đậm) đường viền hình vuông

SETFLOODCOLOR 3 – Đặt màu nền cho hình vuông

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]  – Vẽ hình vuông cạnh 100

PU – Nhất cây viết lên

SETXY 20 20 – Di chuyển con rùa theo trục x, y là 20 20

FILL   – Đổ màu nền hình vuông

HT – Ẩn chú rùa

3- Vẽ và tô màu hình chữ nhật

PD – Đặt cây viết xuống

SETPENCOLOR 1  – Màu đường viền hình  chữ nhật

SETPENSIZE [1 5] –Độ dày (đậm) đường viền hình chữ nhật

SETFLOODCOLOR 4 – Đặt màu nền cho hình chữ nhật

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 150 RT 90]  – Vẽ hình chữ nhật 100X150

PU – Nhất cây viết lên

SETXY 20 20 – Di chuyển con rùa theo trục x, y là 20 20

FILL   – Đổ màu nền hình chữ nhật

HT – Ẩn chú rùa

4- Vẽ và tô màu hình thoi

PD – Đặt cây viết xuống

SETPENCOLOR 4  – Màu đường viền hình thoi

SETPENSIZE [1 5] –Độ dày (đậm) đường viền hình thoi

SETFLOODCOLOR 3 – Đặt màu nền cho hình thoi

RT 30 FD 100 RT 60 FD 100 RT 120 FD 100 RT 60 FD 100 – Vẽ hình thoi 100

PU – Nhất cây viết lên

SETXY 50 20 – Di chuyển con rùa theo trục x, y là 50 20

FILL   – Đổ màu nền hình thoi

HT – Ẩn chú rùa

Xem video hướng dẫn và thực hành trên logo