Excel Đếm tần số xuất hiện của một giá trị

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn hàm excel đếm tần số xuất hiện của một giá trị. Ở đây, mình chia sẻ 2 hàm để đếm số lần xuất hiện của giá trị trong excel theo một hoặc nhiều điều kiện cụ thể. Chúng ta xem hai hàm Countif và Countifs.

  • Hàm Countif (phạm vi điều kiện, điều kiện): dùng để đếm số lần xuất hiện của 1 giá trị trong phạm vi điều kiện và 1 điều kiện. Ví dụ: Countif (A1:A15,”Yến”) hoặc Countif (A1:A15,”>100″)
  • Hàm Countifs (Phạm vi_điều kiện 1, điều kiện1, [Phạm vi_điều kiện 2, điều kiện 2],…): Dùng để đếm số lần xuất hiện của giá trị thỏa hai hoặc nhiều điều kiện cùng lúc. Ví dụ COUNTIFS(A1:A15,”YẾN”,B1:B15,”2″). Mời các bạn xem video cuối bài viết về hướng dẫn cụ thể hai hàm này.

Một số bài viết về kĩ năng vi tính khác, bạn có thể quan tâm:

Xem video hướng dẫn sử dụng hàm trong excel đếm số lần xuất hiện của 1 giá trị