Vba Excel Tạo Form đăng nhập Workbook excel

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn bài hướng dẫn Vba Excel Tạo Form đăng nhập Workbook excel. Sau đây là chức năng của form login.

 • Form gồm có 2 trường: User và password
 • Khi bạn đăng nhập sai user hoặc pass, sẽ có thông báo.
 • Khi bạn đăng nhập quá số lần qui định thì thông báo và tắt form.
 • Khi bạn nhập đúng user và pass thì sẽ vào được Workbook

Dưới đây là code vb trong các thành phần của form login:

Code phần module

Public LoginInstance As Integer

Code Buttom “cmdLogin”

Private Sub cmdLogin_Click()
Dim user As String
Dim password As String
Dim thongbao1 As String
Dim thongbao2 As String

thongbao1 = ChrW(272) & ChrW(259) & "ng nh" & ChrW(7853) & _
    "p không thành công, m" & ChrW(7901) & "i b" & ChrW(7841) & "n th" & ChrW _
    (7917) & " l" & ChrW(7841) & "i!"
thongbao2 = "B" & ChrW(7841) & "n " & ChrW(273) & "ã " & ChrW _
    (273) & ChrW(259) & "ng nh" & ChrW(7853) & "p sai quá s" & ChrW(7889) & _
    " l" & ChrW(7847) & "n qui " & ChrW(273) & ChrW(7883) & "nh!"

user = Me.txtUserID.Value
password = Me.txtPassword.Value

If (user = "admin" And password = "admin") Or (user = "user" And password = "user") Then
  Unload Me
  Application.Visible = True
Else
  If LoginInstance < 3 Then
    Application.Assistant.DoAlert "Thông báo!", thongbao1, msoAlertButtonOK, msoAlertIconWarning, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False
    LoginInstance = LoginInstance + 1
  Else
    Application.Assistant.DoAlert "Thông báo!", thongbao2, msoAlertButtonOK, msoAlertIconCritical, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False
    Unload Me
    ThisWorkbook.Close savechanges:=False
    Application.Visible = True
    LoginInstance = 0
  End If
  
End If

End Sub

Code Buttom “cmdClear”

Private Sub cmdClear_Click()
Me.txtUserID.Value = ""
Me.txtPassword.Value = ""
Me.txtUserID.SetFocus

End Sub

Code UserForm Initialize

Private Sub UserForm_Initialize()
Me.txtUserID.Value = ""
Me.txtPassword.Value = ""
Me.txtUserID.SetFocus
End Sub

Code UserForm Query Close

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  If CloseMode = 0 Then Cancel = True
End Sub

Code “Workbook”

Private Sub Workbook_Open()
LoginInstance = 0
Application.Visible = False
formLogin.Show
End Sub

Bạn xem clip để biết cách thực hiện từng bước