Bài giảng powerpoint tự nhiên xã hội lớp 2 bài 19

Bài giảng powerpoint tự nhiên xã hội lớp 2

Bài 19: Đường giao thông

I. Một số câu hỏi tham khảo.

  • Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào?
  • Đường sắt dành cho những phương tiện giao thông nào?
  • Đường thủy dành cho những phương tiện giao thông nào?
  • Đường hàng không dành cho những phương tiện giao thông nào?

II. File bài giảng powerpoint tự nhiên xã hội lớp 2 bài 19.

NỘI DUNG FILE BÀI GIẢNG POWERPOINT TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2 BÀI 19
TẢI BÀI GIẢNG VỀ MÁY

nguồn: giaoan.link