Mẫu bản cam kết và kế hoạch cá nhân theo nghị quyết trung ương 4 khóa XII

Mẫu bản cam kết và kế hoạch cá nhân

(theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII)

      Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những nội dung liên quan. Bản thân tôi xây dựng bản can kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau đây là mẫu bản cam kết và kế hoạch cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 Xem bản review mẫu bản cam kết
 Tải mẫu về
 

nguồn: giaoan.link