Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 01

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 01

Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 01 về một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mời quí thầy cô tham khảo tải về sử dụng.

Xem online Module TH 01
 Tải về