Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 14 vẽ trang trí

Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 14

vẽ trang trí

VẼ MÀU VÀO CÁC HỌA TIẾT Ở HÌNH VUÔNG

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 1 bài 14 vẽ màu vào các họa tiết ở hình vuông giúp học sinh nhận biết vê đẹp của trang trí hình vuông. Giúp các em biết cách vẽ màu vào các họa tiết ở hình vuông.

 Xem online bài giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 14
 Tải giáo án
 

nguồn: giaoan.link