Đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Giaoan.link chia sẻ với các bạn mẫu đơn xin nghỉ việc, mời bạn tham khảo, tải về sử dụng. Nội dung như sau:

 Xem Nội dung
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:……………………………………………………………………………………
Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………Bộ phận:……………………………………………..
Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ….. tháng ….. năm ……
Lý do: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………………………………… Bộ phận: ………………….
Các công việc được bàn giao:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trưởng bộ phận                                                                                     Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về