Hướng dẫn tính lương cơ sở từ ngày 1-7-2017

Hướng dẫn tính lương cơ sở từ ngày 1-7-2017

(Thông tư 02/2017/TT-BNV)

 Ngày 12/5/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV (xem nội dung phía dưới) hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, hội.
Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 01/7/2017 như sau:
– Mức lương = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng
– Mức phụ cấp:
Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng
Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) =[mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X Tỷ lệ % phụ cấp.
Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.
– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.
Thông tư 02/2017/TT-BNV bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV từ ngày 01/7/2017.

Nội dung Thông tư 02/2017/TT-BNV về Cách tính lương cán bộ công chức từ 1/2017
 Tải Thông tư
 

Nguồn: chinhphu.vn