Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 2017-2018

Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 2017-2018

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ trên những kết quả đạt được và thực tế khó khăn hạn chế, Trường TH ……………………….. xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2017 – 2018 trên cơ sở tiếp thu, thực hiện vận dụng kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo …………………. như sau:

 Xem online Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp
 Tải về