Luật viên chức

Luật viên chức

(SỐ 58/2010/QH12)

Luật viên chức số 58/2010/QH12  bao gồm một số sửa đổi của Luật viên chức mới nhất quy định rõ về quyền hạn, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng và quản lý viên chức trong đơn vị nhà nước. Luật viên chức 2010 được Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Mời các bạn đọc giả tham khảo.

 Xem online luật viên chức
 Tải luật viên chức