Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module TH12

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

MODULE TH12

“LẬP KẾ HOẠCH TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC”

Học xong module này học viên có khả năng:

  • Hiểu rõ chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp thể hiện trong chương trình các môn học. Nhận biết rõ các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
  • Đánh giá thực trạng dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở trường tiểu học.
  • Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
  • Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.
Xem online module TH12
 Tải về module TH12
 

Bạn có thể quan tâm đến các tài liệu tham khảo khác:

Từ khóa nội dung: bdtx tiểu học, module th12, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học.