Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 17

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 17

SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Mục tiêu cần đạt được trong module th 17 này gồm các nội dung: Hiểu được vị trí, vai trò của công tác TBDH trong tiểu học; Hiểu và trình bày được hệ thống các TBDH ở trường tiểu học; Thực hành và sử dụng được một số TBDH trong các môn học ở tiểu học.

 Xem online
 Tải về
 

Từ khóa: bồi dưỡng thường xuyên th, module th 17, sử dụng thiết bị dạy học, tbdh.