Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 18

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 18

LẮP ĐẶT, BẢO QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Mục tiêu cần đạt được trong module TH 18 tóm gọn gồm: Nắm và trình bày được các quy định cơ bản về bảo quản TBDH theo quy định; Lắp đặt và sử dụng được các TBDH trong nhà trường tiểu học; Tiến hành sửa chữa được các thiết bị hỏng hóc đơn giản và tổ chức cho Học sinh tham gia bảo quản TBDH.

 Xem online module TH 18
Tải về
 

Từ khóa: module th 18, TBDH, thiết bị dạy học, txth.