Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 21

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 21

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TRÌNH DIỄN POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

Mục tiêu cần đạt được trong module th 21 này gồm các nội dung sau:

1- Kiến thức

Liệt kê được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint và biết cách tạo ra một tập tin trình diễn.

2- Kĩ năng

Sử dụng được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint để tạo ra được một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

Template powerpoint trong trình chiếu

Học powerpoint qua video

 

 Xem online module th 21
 Tải về
 

Từ khóa: TLBDTX, tiểu học, bồi dưỡng thường xuyên, giáo dục.