Bài tập toán lớp 2 bài số hạng – tổng

BÀI TẬP TOÁN LỚP 2

Bài: Số hạng – Tổng

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn bài luyện tập bài tập toán lớp 2 Số hạng – tổng. Bài tập soạn theo sgk toán lớp 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bạn xem và tải theo link dưới đây.

Xem bài tập toán lớp 2 online
Tải bài tập
LUYỆN TẬP TOÁN – LỚP 2
SỐ HẠNG – TỔNG
1 – Tính:2 – Tính nhẩm:
50 + 10 + 20 = …… 60 + 20 + 10 = …… 40 + 10 + 10 = ……..
50 + 30 = ……… 60 + 30 = …….. 40 + 20 = ……..
3 – Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng là:
a) 43 và 25 b) 20 và 68 c) 5 và 21
……….. ……….. …………
……….. ……….. …………
……….. ………… …………
4 – Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ở trong thư viện?5 – Điền chữ số thích hợp vào ô trống
3 2 6 5 4
+ + + +
4 2 1 2 0 2

7 7 5 7 8 9 5

Từ khóa nội dung: toán lớp 2, bài tập toán lớp 2.