Bồ dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 24

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 24

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC

Nội dung cần đạt được trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 24 gồm:

  • Hiểu được chức năng cơ bản và các nguyên tắc đánh giá kết quả học tập.
  • Hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá tiểu học.
  • Xác lập được nội dung đánh giá.
Xem online tài liệu
Tải về