Kết hợp Vlookup và Indirect trong excel

KẾT HỢP HÀM VLOOKUP VÀ INDIRECT

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm tra cứu và tham chiếu, khi bạn cần tìm nội dung trong một bảng hay dải ô theo hàng. Ví dụ: tra cứu giá cho một linh kiện ô tô theo số linh kiện. – Bạn xem bài viết hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup.

Cấu trúc hàm Vlookup:

VLOOKUP(Giá trị bạn muốn tra cứu, dải ô mà bạn muốn tìm giá trị, số cột trong dải ô chứa giá trị trả về, Kết quả khớp Chính xác hoặc Kết quả khớp Tương đối – được biểu thị là 0/FALSE hoặc 1/TRUE).

Hàm Indirect: Trả về tham chiếu được chỉ rõ bởi một chuỗi văn bản. Các tham chiếu có thể được đánh giá tức thì để hiển thị nội dung của chúng. Dùng hàm INDIRECT khi bạn muốn thay đổi tham chiếu tới một ô trong một công thức mà không thay đổi chính công thức đó – Xem thêm cách sử dụng tại đây.

Cú pháp ngắn của indirect:

INDIRECT(ref_text, [a1])

Việc kết hợp hai hàm Vlookup và Indirect sẽ giúp bạn việc tìm kiếm và tham chiếu một cách mạnh mẽ. Sau đây, giaoan.link thực hiện một bảng nhập liệu bán hàng, với rất nhiều loại hàng. Mời bạn tham khảo qua video.

Từ khóa để tìm nội dung: indirect, vlookup, excel.