Sử dụng hàm INDIRECT liên kết dữ liệu trên excel

SỬ DỤNG HÀM INDIRECT TRÊN EXCEL

Trên một bảng tính excel có thể có nhiều sheet. Mỗi sheet sẽ có những loại bảng dữ liệu khác nhau. Việc liên kết lấy dữ liệu và công thức giữa các sheet là cần thiết. Trong excel hỗ trợ một hàm để làm việc này một cách đơn giản. Sau đây chúng ta sẽ làm một ví dụ về hàm INDIRECT.

Ví dụ: chúng ta có một file excel gồm 2 sheet với tên “vidu1” và “indirect”. Ở sheet “vidu1” ta có bảng dữ liệu. Sheet thứ 2 “indirect” sẽ tính tổng số nhân viên nam và nhân viên nữ. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng hàm INDIRECT để lấy dữ liệu từ sheet “vidu1”. Mỗi khi dữ liệu trên sheet “vidu1” thay đổi thì kết quả trên sheet “indirect” cũng thay đổi theo.

Hình 1: Bảng dữ liệu trên sheet “vidu1”

 

Hình 2: kết quả được lấy và tính từ sheet “vidu1” bằng hàm indirect trên excel
  • Công thức hàm INDIRECT được viết như sau: INDIRECT(“‘vidu1’!F5”)
  • Giải thích hàm: hàm này sẽ lấy dữ liệu tại ô F5 của sheet “vidu1”.

Video tham khảo: (đang cập nhật)

nguồn: giaoan.link