Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 27

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 27

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA GIÁM SÁT BẰNG NHẬN XÉT

Đổi mới kiểm tra, đánh giá cùng với đổi mới các thành tố khác (mục tiêu; nội dung; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; phương tiện dạy học; quản lí, tổ chức thực hiện) tạo nên đổi mới đồng bộ về chương trình giáo dục phổ thông, trong đó đổi mới kiểm tra, đánh giá là một khâu then chốt. Đổi mới kiểm tra, đánh giá tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác chỉ đạo, quản lí, tổ chức dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo mục tiêu giáo dục ở tiểu học.

Từ khi bắt đầu triển khai chương trình tiểu học mới,. Bộ Giáo dục và đào tạo đã tích cực chỉ đạo các địa phương đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập của HS theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, thiết thực và nhân văn, chủ yếu là động viên, khuyến khích HS…

Mời các bạn xem tài liệu module TH 27 sau đây:

Xem tài liệu online
Tải về

Từ khóa bạn tìm nội dung này: dgtx th, module th27, dgtx tiểu học module th 27.