Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 28

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 28

(Kiểm tra đánh giá các môn học bằng điểm số, kết hợp với nhận xét)

Trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 28 có mục tiêu cần đạt được như sau:

Đổi mới kiểm tra đánh giá cùng với các thành tố khác (mục tiêu; nội dung; phương pháp dạy học; phương tiện dạy học; quản lý; tổ chức thực hiện) tạo nên một chỉnh thể giáo dục, trong đó đổi mới kiểm tra đánh giá là một khâu then chốt của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Đổi mới kiểm tra, đánh giá tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.

Chương trình giáo dục phổ thông – cấp tiểu học (ban hành theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) xác định rõ về đánh giá kết quả giáo dục tiểu học như sau:

1/ Đánh giá kết quả giáo dục đối với học sinh ở các môn học và hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, khuyến khích học sinh chăm học và tự tin trong học tập.

2/ Đánh giá kết quả giáo dục các môn học hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp cần phải:

a) Bảo đảm tính toàn diện khoa học khách quan, trung thực.

b) Căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng và yêu cầu về thái độ của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tầng lớp ở toàn cấp học để xây dựng công cụ thích hợp….

Xem đầy đủ
Tải về