Mẫu biên bản kiểm tra giám sát đảng viên

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN

Mẫu biên bản kiểm tra giám sát đảng viên là bản ghi chép lại những nội dung trong buổi kiểm tra giám sát: thành phần tham dự, nội dung kiểm tra của đảng viên – ưu, khuyết điểm, những ý kiến đóng góp…Mời bạn tham khảo.

ĐẢNG ỦY XÃ ……………..

CHI BỘ TRƯỜNG ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày…tháng…năm…

Biên bản kiểm tra đảng viên

Hôm nay, ngày…tháng…năm… tại trường ……………………. Chi uỷ chi bộ tiến hành hội nghị kiểm tra Đảng viên ………………………….

  1. Thành phần:

– Ban chi uỷ chi bộ.

– Đ/c ………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Tiến trình làm việc:
  2. Đ/c ………………………………….. đọc bản tự kiểm điểm đảng viên.

– Nêu kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Trình bày vấn đề nộp đảng phí năm ……………

– Những hạn chế và tồn tại.

  1. Nhận xét của chi bộ đối với cá nhân đ/c …………………………………………………………….

– Ưu điểm:

+ Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước.

+ Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị.

+ Giữ vững phẩm chất của người Đảng viên.

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên ở nơi công tác cũng như ở nơi cư trú.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho.

+ Đóng Đảng phí đầy đủ và đúng thời gian quy định.

– Nhược điểm:

+ Tinh thần đấu tranh phê và tự phê còn chưa cao, đôi khi còn nể nang trong việc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.

Chi bộ xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị kết thúc vào hồi …… giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA THƯ KÝ