Home >> Ppt english 10 >> Bài giảng powerpoint english 10 unit 2 School talks

Bài giảng powerpoint english 10 unit 2 School talks

BÀI GIẢNG POWERPOINT ENGLISH 10 UNIT 2

SCHOOL TALKS

Giaoan.link chia sẻ bài giảng powerpoint english 10 Unit 2 School Talks. Mời các bạn tham khảo, bạn có thể tải về và tùy chỉnh theo mục tiêu của bạn.

Slide powerpoint mẫu

Giáo án lớp 10

Sơ lược nội dung:

CHECKING

Put the verbs into the correct form:

1.I was very tired, so I ……. to bed early. (go)

2.Mozart …….. More than 60 pieces of music. (write)

3.He usually …… up at six o’clock every morning. (get)

Đáp án: 

1.I was very tired, so I went to bed early.

2.Mozart wrote More than 60 pieces of music.

3.He usually gets up at six o’clock every morning.

VOCABULARY

Mathematics [,mæθə’mætiks](n) = Maths

Physics [‘fiziks]          (n)

Chemistry [‘kemistri] (n)

– Biology [bai’ɔlədʒi]     (n)

Literature  [‘litrət∫ə]    (n)

History  [‘histri]           (n)

Geography  [dʒi’ɔgrəfi](n)

Xem bài giảng online
Tải bài giảng powerpoint
Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.