Tài liệu bdtx tiểu học module th 34

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 34

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Sau đây là nội dung cơ bản của tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 34. Mời bạn xem bản đầy đủ bên dưới.

A- Giới thiệu tổng quan

Giáo viên chủ nhiệm trong trường Phổ thông có vai trò rất quan trọng vì họ là đại diện của hiệu trưởng, quản lý và tổ chức thực hiện giáo dục toàn diện học sinh ở một lớp học. Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ và nội dung hoạt động khác với các giáo viên không làm chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học là cầu nối giữa hiệu trưởng – Ban giám hiệu với tập thể và từng học sinh của một lớp học nên phải tham gia sinh hoạt của cả hai tập thể (Tập thể các nhà sư phạm và tập thể học sinh một lớp học). Giáo viên chủ nhiệm vừa là một thầy cô giáo vừa là một nhà quản,  vì vậy vừa phải giảng dạy những môn học được đào tạo và phải tổ chức chỉ đạo hoạt động toàn diện của tập thể học sinh.

Mọi hoạt động ở trường tiểu học( bán trú)  của giáo viên chủ nhiệm rất đau, phong phú.

Học xong MODULE  này, học viên nắm vững được những vấn đề lý luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay.

Xem tài liệu online
Tải module th 34