Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 32

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 32

DẠY HỌC PHÂN HÓA Ở TIỂU HỌC

Giaoan.link giới thiệu nội dung TLBDTX tiểu học module th 32 – Dạy học phân hóa ở tiểu học với mục tiêu sau:

1- Mục tiêu chung

Tài liệu trang bị cho giáo viên tiểu học những hiểu biết cơ bản về dạy học phân hóa, phương pháp tiến hành dạy học phân hóa và có kỹ năng tổ chức,  kết hợp các điều kiện để dạy học phân hóa ở tiểu học có hiệu quả.

2- Mục tiêu cụ thể

2.1- Về kiến thức

  • Nêu được mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung và mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng.
  • xác định được vị trí của cấp tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân.
  • nêu và phân tích được các cách tiếp cận khác nhau về dạy học phân hóa.
  • phân tích được ý nghĩa của dạy học phân hóa ở cấp tiểu học.
  • xác định được các phương pháp tiến hành và các điều kiện để thực hiện hiệu quả việc dạy học phân hóa ở tiểu học.

2.2- Về kĩ năng

Sử dụng tri thức của module này để nghiên cứu các module tiếp theo và giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn dạy học ở tiểu học hiện nay:

  • Có kỹ năng sử dụng các phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện dạy học phân hóa.
  • Có kỹ năng khắc phục những khó khăn trong thực hiện dạy học phân hóa để đạt được hiệu quả tối ưu

2.3 Về thái độ

  • Có thái độ học tập mô đun một cách khoa học, độc lập, tích cực và sáng tạo.
  • Có nhận thức và đánh giá đúng về ý nghĩa của dạy học phân hóa ở tiểu học.
  • Có nguyện vọng và quyết tâm vận dụng những tri thức đã học vào thực tiễn giảng dạy của bản thân ở hiện tại và trong tương lai

Mời các bạn tham khảo nội dung đầy đủ dưới đây:

Xem nội dung module th 32
Tải module th 32