Đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 2

Giaoan.link chia sẻ đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 2 (có đáp án kèm theo). Mời các bạn tham khảo, tải về cho các em ôn luyện.


Xem đề kiểm tra toán lớp 2 giữa học kì 2

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Môn : TOÁN LỚP 2 Thời gian: 45 phút Năm học: 2018 – 2019 (dành cho các em ôn tập) Họ và tên HS: ………………………………………… Lớp: 2….. Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 *Đề thi: 1/ Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 4 ; ……; 12 ; 16 ; …….; ……..; 28 ; 32 ; …….; 40. 2/ Đặt tính rồi tính: (1 điểm) a) 46 + 30 + 19 b) 85 – 18 3/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm) a) 99 …. 100 b) 4 8 …. 30 ? 87 …. 78 18: 2 …. 3 3 4/ Tính: (1,5 điểm) a) 2 7 = ……… b) 24l: 3 = ……… 35: 5 = ……… 5cm 5 = ……… 5/ Tính: (1 điểm) 5 9 + 49 = ……………………………………………………… ………………………………………………………. 6/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ vào chỗ chấm: (1điểm) B C A. . D ……………………………………………………………… 7/ Giải bài toán sau: (2 điểm) Mỗi học sinh được phát 4 quyển vở. Hỏi 5 học sinh như thế được phát tất cả bao nhiêu quyển vở? 8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng: (1 điểm) 5 …. 5 = 25 ? 5 …. 5 = 10 ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II TOÁN 2: 1/Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40. 2/Đặt tính rồi tính: (1 điểm) 46 85 + 30 – 18 19 67 95 3/Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm) a) 99 < 100 b) 4 x 8 > 30 87 > 78 18: 2 = 3 x 3 4/Tính: (1,5 điểm) a) 2 x 7 = 14 b) 24 l: 3 = 8 l 35 : 5 = 7 5cm x 5 = 25cm 5/Tính: (1 điểm) 5 x 9 + 49 = 45 + 49 = 94 6/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng có trong hình vẽ: (1 điểm) ABC; BCD hoặc DCB; CBA. 7/Giải bài toán sau: (2 điểm) Bài giải: Số quyển vở 5 học sinh được phát tất cả là: 4 x 5 = 20 (quyển vở) Đáp số: 20 quyển vở 8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng: (1 điểm) 5 x 5 = 25 5 + 5 = 10