Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5 có đáp án tham khảo

Giaoan.link chia sẻ Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5. Mời các bạn tham khảo, cùng ôn luyện.


Xem online đề thi

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Chọn ý đúng ghi vào bài làm. Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: a. 3,505 b. 3,050 c. 3,005 d. 3,055 Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu? a. 7 giờ 30 phút b. 7 giờ 50 phút c.6 giờ 50 phút d. 6 giờ 15 phút Câu 3. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6: a. Không có số nào b. 1 số c. 9 số d. Rất nhiều số Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số 3 viết thành số thập phân là: a. 3,90 b.3,09 c.3,9100 d. 3,109 Câu 5. (1 điểm) Tìm một số biết 20 % của nó là 16. Số đó là: a. 0,8 b. 8 c. 80 d. 800 Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống. Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là: a. 27 dm3 b. 2700 cm3 c. 54 dm3 d. 27000 cm3 II. TỰ LUẬN:(4 điểm) Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a. 0,48 m2 = …… cm2 b. 0,2 kg = …… g c.5628 dm3 = ……m3 d. 3 giờ 6 phút = ….giờ Bài 2. (2 điểm) Đặt tính và tính. a. 56,72 + 76,17 b. 367,21 – 128,82 c. 3,17 x 4,5 d. 52,08 :4,2 Bài 3. (2 điểm) Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi: a. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? b. Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? Bài 4: Tính nhanh (1 điểm) 1350 + 9% + 41100 + 0,24 ……….. Hết ………… Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5